Voorwaarden

Betalings- en leveringsvoorwaarden

Een via onze webwinkel geplaatste bestelling zal zoveel mogelijk de zelfde (werk)dag in behandeling genomen worden. U kunt het verschuldigde bedrag direct betalen met een bankoverschrijving. Indien Just Joan binnen 2 weken na verzenden van de factuur geen betaling heeft ontvangen, behoud Just Joan zich het recht voor de bestelling zonder tegenbericht te annuleren. De betalingsgegevens vindt u op de factuur die u per mail (automatisch) toegestuurd krijgt.

Na ontvangst van uw betaling zal uw bestelling zoveel mogelijk dezelfde dag nog verzonden worden (uitgaande van de werkdagen). De in de webwinkel genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW. De bestelling zal door PostNL bezorgd worden. De verzendkosten berekenen wij volgens de werkelijke verzendkosten van PostNL. Zie hiervoor de website van PostNL.

Retour zenden

Artikelen die niet aan uw verwachtingen voldoen kunnen binnen 14 dagen retour gezonden worden naar Just Joan. Het retour zenden gebeurt in de originele ongeopende verpakking en mag zonder opgaaf van reden.

Uitzondering zijn tijdschriften, specifiek voor u gemaakte of aangepaste kleding, hygiëneproducten die niet meer in de originele, gesloten verpakking zitten, producten die langer getest zijn dan nodig om te beslissen of de koper deze wil houden of niet, producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper (een geknipt stuk stof is hier een voorbeeld van, wij adviseren dan ook bij twijfel eerst een staal van de stof te bestellen).

Uiteraard moet het retour gezonden artikel 100% verkoopwaardig zijn. Het bedrag wat u door het retour zenden tegoed heeft, zal Just Joan zo spoedig mogelijk overmaken. De kosten van het retour zenden draagt de klant zelf.

Herroepingsrecht

Hier vindt u alle informatie, incl. voorbeeldbrief over het herroepingsrecht.

Stalen

Alle stalen die besteld kunnen worden via Just Joan worden eenmalig geleverd met als enige doel een duidelijker beeld te bieden van de kleur en de kwaliteit. De vergoeding die hiervoor gevraagd wordt is voor deze dienstverlening. Om deze reden worden stalen nooit teruggenomen of gecrediteerd indien de kleur of kwaliteit niet aan de verwachtingen van de klant voldoen. Hierbij dient ook opgemerkt te worden dat Just Joan op een zo duidelijk mogelijke wijze motief en kleur probeert weer te geven op haar website, de weergave daarvan is echter sterk afhankelijk van het door u gebruikte beeldscherm.

Naailessen

Voor het volgen van naailessen of andere workshops en cursussen, dien jij je op te geven via de webwinkel. Deelname vanaf 14 jaar. Na betaling (via iDeal of overschrijving) is jouw plek veilig gesteld. Je kunt een strippenkaart aanschaffen voor 5 of 10 lessen. De kaart wordt elke les afgevinkt. Voor niet gevolgde lessen is restitutie niet mogelijk. Er wordt wel de gelegenheid geboden de les op een ander tijdstip in te halen. De strippenkaart blijft geldig tot de 5 of 10 lessen gevolgd zijn.

Voor speciale naailessen dient het lesgeld in een keer voldaan te worden. Het gaat hierom een serie lessen (meestal 5), plan dit goed in jouw agenda. Mocht je onverhoopt toch een les missen, kan deze tijdens de reguliere naailes ingehaald worden. Hier voor dient wel een extra bedrag betaald te worden van €12.50.

Voor naailessen geldt dat jij je eigen naaimachine en naaigerei mee moet nemen. Just Joan raadt je aan jouw spullen te merken. Om misverstanden te voorkomen, is het niet toegestaan deze aan een ander uit te lenen. Just Joan is niet verantwoordelijk voor beschadiging of vermissing.

Er is een reserve naaimachine aanwezig, mocht je onverhoopt geen naaimachine mee kunnen nemen, kun je tegen betaling van €5.00 per les gebruik maken van deze machine.

Voor workshops geldt over het algemeen dat je niets mee hoeft te nemen, tenzij anders vermeldt.

Communicatie webwinkel

Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en Just Joan dan wel tussen Just Joan en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en Just Joan, is Just Joan niet aansprakelijk.

Privacy

In ons computersysteem registreren wij een aantal gegevens, o.a. uw naam, adres, postcode, woonplaats en (indien bekend) uw telefoonnummer en e-mailadres. Verder worden de door u bestelde artikelen, facturen, betalingen en eventuele reclamaties bewaard. Deze gegevens hebben wij nodig om uw bestellingen correct af te handelen en onze financiële administratie te voeren. Alle door u verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld, overeenkomstig de nationale en Europese regelgeving. Uw gegevens zullen nooit in het bezit van derden worden gesteld.

Uitsluiting precedentwerking

Wanneer door Just Joan gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De koper kan nooit enig recht doen gelden op grond van het feit dat Just Joan deze voorwaarden soepel toepast. 

Algemene voorwaarden

Welkom bij Just Joan Naaiatelier & Workshops

Just Joan biedt u haar diensten aan onder de volgende voorwaarden. Wanneer u de winkel online bezoekt, accepteert u deze voorwaarden. Lees de voorwaarden s.v.p. zorgvuldig door.

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

Bij uw bezoek aan Just Joan of wanneer u een e-mail naar Just Joan stuurt, ben u elektronisch met Just Joan aan het communiceren. U stemt erin toe elektronisch met Just Joan te communiceren. Just Joan communiceert met u via de website of via e-mail. U stemt er in toe dat alle toestemmingen, kennisgevingen en overige mededelingen die Just Joan elektronisch verricht net zo toereikend zijn als geschreven documentatie.

COPYRIGHT

Alle inhoud op deze site, zoals tekst, plaatjes, logos, knoppen, iconen en software, is de eigendom van Just Joan of diens leveranciers en zijn beschermd bij Nederlands recht en Internationaal recht.De verzameling van alle inhoud op deze site is het exclusieve eigendom van Just Joan en beschermd door het Nederlands en Internationaal copyright recht.

LICENTIE EN WEBSITE TOEGANG.

Just Joan geeft u een gelimiteerde licentie om toegang te krijgen en persoonlijk gebruik te maken van deze site en niet om te downloaden (anders dan pagina caching) of om aanpassingen te doen, van welke gedeelte van de site dan ook, behoudens met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Just Joan. Deze licentie omvat geen wederverkoop of commercieel gebruik van deze site of de inhoud; enige verzameling van productlijsten, beschrijvingen of prijzen; enige ontleningen aan deze site of de inhoud; enige download of kopiëren van gegevens van klanten t.b.v. wederverkoop; of enig gebruik van datamining, robots, of vergelijkbare data verzamel en extractie gereedschappen. Deze site of een gedeelte van de site mag niet gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, weder verkocht, bezocht, of op welke manier dan ook uitgebuit worden voor enig commercieel doel zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Just Joan. U mag deze site niet in frames gebruiken of frame technieken gebruiken om op die manier enige handelsmerk, logo of andere eigendomsinformatie (inclusief plaatjes, tekst, pagina lay-out, of vorm) van Just Joan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te kunnen gebruiken. U mag geen meta tags gebruiken of van enig ander verborgen tekst van Just Joan’s naam of handelsmerk gebruik maken zonder de uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Just Joan. Elk ongeautoriseerd gebruik beëindigt de toestemming of licentie om gebruik te mogen maken van Just Joan. U hebt het gelimiteerde, herroepbare, and niet exclusieve recht om een hyperlink naar de pagina van Just Joan te plaatsen zolang Just Joan, of diens producten of diensten NIET onjuist, misleidend, beschadigend, of op een enig andere manier aanstootgevend te zien is. Het is niet toegestaan om Just Joan logo of andere beschermde handelsmerken te gebruiken als deel van de link zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Uw ACCOUNT

Indien u gebruik maakt van deze site, ben uzelf verantwoordelijk voor de juistheid van uw gegevens en het vertrouwelijk houden van uw inlognaam en wachtwoord, u accepteert de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die uitgevoerd worden met gebruikmaking van uw account en wachtwoord. Bent u onder de 18, dan mag u alleen gebruik maken van Just Joan met toestemming van een ouder of voogd(es). Just Joan behoudt zich het recht voor om diensten te weigeren, klanten te weigeren en te verwijderen uit haar klantendatabase, inhoud op deze site te wijzigen of te verwijderen, of om orders te annuleren.

RECENSIES, COMMENTAREN, COMMUNICATIE, EN OVERIGE INHOUD

Geregistreerde klanten kunnen recensies, commentaar plaatsen, zolang de inhoud hiervan niet kwetsend, obsceen, vulgair, lasterlijk, haatdragend, bedreigend of seksueel georiënteerd is. Just Joan behoudt zich het recht voor (maar niet de verplichting) om zulke inhoud te verwijderen of te wijzigen.

ARTIKEL BESCHRIJVING

Just Joan probeert om zo accuraat mogelijke beschrijvingen te geven van de artikelen. Echter, Just Joan is niet aansprakelijk voor de volledigheid, de betrouwbaarheid, het up to date zijn, of eventuele fouten in de artikelbeschrijving of andere inhoud op deze site. Indien een artikel aangeboden door Just Joan niet overeenkomt met u verwachtingen van dit artikel, heb u als enige mogelijkheid het recht om het artikel te retourneren in de oorspronkelijke verpakking en oorspronkelijke staat.

AANSPRAKELIJKHEID

Behoudens de verplichtingen die voortkomen uit garantie, is Just Joan nooit gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld mijnerzijds. Just Joan is niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, winstderving en stilstandschade, daaronder begrepen gelden schade door koper ontstaan door enige levering of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf. Just Joan is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke non- beschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de Internet site van Just Joan wegens onderhoud of anderszins. Just Joan aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door ons geleverde informatie over de door ons geleverde artikelen. Tevens sluit Just Joan iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door mij gegeven adviezen en antwoorden op vragen via e-mail en/of de telefoon, tenzij hier sprake is van opzet door grove schuld.

OVERMACHT

Indien Just Joan door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Indien de overmachttoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding. Onder overmacht van Just Joan wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen tegenover de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij Just Joan of haar toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties, evenals het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen. Deze website wordt beheerd en onderhouden door:
Wordpress Website Onderhoud Twiks Media